Menu Close

ผู้บริหาร สช.

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายอรรถพล ตรึกตรอง

เลขาธิการ กช

ว่าง

รองเลขาธิการ กช

ว่าง

รองเลขาธิการ กช

นายประยูร หรั่งทรัพย์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา

ว่าง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา

นายทวีศักดิ์ อำลา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นโยบายและแผน

ว่าง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นโยบายและแผน

นายวิรัช ลิ้มเจริญสุข

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน เลขานุการกรม

นางพรพรรณ มนตรีพิศุทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน โรงเรียนสามัญศึกษา

นายธเนตร สภานนท์

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทะเบียน

นางสาววราภรณ์ สุวรรณศิริ

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กองทุนและสวัสดิการ

นางสุมิตรา ทองแสง

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

นางสาวยุวดี ก๋งเกิด

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

https://www.pourhauslakewood.com