Menu Close

ผู้บริหารระดับสูง ศธ.

ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายณรงค์ ดูดิง

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(คุณหญิงกัลยา​ โสภณพนิช)

ดร.กมล รอดคล้าย

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

นายอนุชา บูรพชัยศรี

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(คุณหญิงกัลยา​ โสภณพนิช)

นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

นายประเสริฐ บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุภัทร จำปาทอง

เลขาธิการสภาการศึกษา

นายณรงค์ แผ้วพลสง

เลขาธิการคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ

เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

https://www.pourhauslakewood.com